מלחמת היצר

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode כבוי
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: מלחמת היצר

Re: מלחמת היצר

על ידי כּוֹתָר » ו' ספטמבר 22, 2023 12:33 pm

יישר כוחך !

מלחמת היצר

על ידי אורח » ד' יוני 19, 2019 7:41 pm

דע את מלחמתך – מלחמת היצר
הנה ידוע המשל שהו' בחוה"ל [שער יחוד המעשה פ"ה] באותו חסיד שפגע באנשים ששבו מהמלחמה ושללם בידיהם ואמר להם הנה ניצחתם במלחמה הקטנה התעתדו למלחמה הגדולה היא מלחמת היצר וחיליו.
ונר' שב' בחינות אלו קיימים בתוך מלחמת היצר עצמה וכמו שית', שהנה הרי כל איש ישראל הנו חלק מכלל ישראל שהם עם אחד, וחוץ מכך אף הנו עולם מלא בפ"ע, ומכח זה נגזר עליו הן החובות שבו הנו חלק הכלל והן החובות הפרטיות שבינו לבין קונו.
ובמלחמת היצר ונסיונותיו ג"כ יש נסיונות ביחס להנהגת הכלל ויש נסיונות בהנהגת האדם הפרטי, ובזה יתכן שלעיתים אותם נסיונות הקיימים בהנהגת הכלל אם כי לגופם ודאי הינם מלחמה גדולה מ"מ לאדם הפרטי בחובתו בעולמו יתכן שכלפיו זהו הנו המלחמה הקטנה. שאמנם ודאי מחויב הנו להצטרף לכלל במלחמתו באותו נסיון ולעמוד באותם גדרים וסייגים שנקבעו לצורך כך, אבל עדיין אם רק יתמקד ויסתפק בכך נמצא שניצח במלחמה הקטנה אבל עדיין עומד לפתחו המלחמה הגדולה שלו באותם הנסיונות שלו שאצלו זהו קו החזית.
ויתכן גם שחלק מהמלחמה האישית שלו הוא זה גופא שלא ימקד את הויתו בהשתייכו לצד הנכון במלחמת הכלל משום שבשבילו זהו רק המלחמה הקטנה שדבר זה כבר קיים אצלו מתחת לנקודת הבחירה, וכמו שכת' הגרא"א דסלר זצ"ל שעל האדם לברר לעצמו את קו הבחירה שלו ובו עליו ללחום עם היצר וחיליו.
ודוגמא לדבר נסיונות פגעי הטכנולוגיה הקיים בדורנו שרבים חללים הפילה שודאי מלחמה גדולה היא זו, אך מי שאצלו הנסיון כמעט ולא קיים אזי ודאי שמחויב לעמוד בגדרים שנקבעו לצורך כך, אך אין לו להתמקד בכך שיש לו מכשיר כשר וכו', משום שאצלו לא זהו המלחמה העיקרית ואצלו המלחמה הגדולה היא ההתחזקות בלימוד התורה ובמדות וכיו"ב. ויסוד העבודה הוא שידע האדם את חובתו בעולמו כמש"כ המסיל"י בריש ספרו. (ואפשר להביא בזה עוד דוגמאות וד"ל)
ונקודה נוספת באותו ענין: הנה מבו' ברמח"ל שסיבובי הנהגת הבריאה הולכים אל תכליתה שיתבטל הרע מהעולם ויתגלה יחוד ה' על כל העולם, ולעתיד לבוא יהא ע"י הקב"ה וכמש"כ כי תעביר ממשלת זדון וכו'. אולם בזה העולם זהו תפקידנו שהוטל עלינו כישראל נושאי מלכותו ית'. אולם אין ספק כי מכיון שאי' דהכל בידי שמים חוץ מירא"ש – פשיטא שאף זה בכלל וא"כ אין לנו כח לפעול לביטול הרע מצ"ע ורק כמה שהאדם לוחם ומבטל הרע שבתוכו בבחינת ירא"ש כפי זה הנו מבטל הרע בעולם, וכמאמר הגרי"ס שתוס' שלומד בן ישיבה פועל להציל מחלל שבת בפריז. וא"כ כשהננו עסוקים במלחמה ברע על חסרון כבוד שמים, אזי צורת ההתמודדות צריכה להיות בחיזוק האיכפתיות הפנימית לכבוד שמים שבזה הנו מבטל הרע שבתוכו, ובזה פועל את מיגור הרע שבעולם, עד יתקיים בנו ונגלה כבוד ה' וכו' לעת"ל, אולם כשהאדם עסוק רק במלחמת הרע בעולם אזי נמצא שלא זו בלבד שהנו מנציח את הרע שבתוכו אלא שאף כלפי ביטול הרע שבעולם לא הועיל מאומה, ודו"ק היטב בזה.

חזרה למעלה