החיפוש הניב 13 תוצאות

על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 9:53 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: איך קראו לאם יוכבד?
תגובות: 2
צפיות: 644

Re: איך קראו לאם יוכבד?

לאשתו הראשונה קראו עדינה, וממנה הוליד לוי את גרשום קהת ומררי, אח"כ נשא אשה שניה וממנה הוליד את יוכבד. מה שמה? מה המקור שנשא אישה שניה? אולי משום שכ' שנשי בני יעקב מתו קודם כניסתם למצרים [למ"ד דנשאו את אחיותיהם] וממילא ע"כ האישה שהולידה את יוכבד בין החומות לא היתה בתו של יעקב אלא אישה אחרת. [ואולי מ...
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 9:47 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: מה הפירוש המילולי של המילים "מראות צובאות"?
תגובות: 9
צפיות: 1649

Re: מה הפירוש המילולי של המילים "מראות צובאות"?

עי' מצודת ציון שמואל א' פרק ב' פס' כב' שכתב הצובאות מלש' צבא ור"ל הרבה ביחד. וכ"נ בראשו' שפירשו מראות הצבאות לש' אסיפה, אבל הכתב והקבלה ויקהל לח' ח' מביא שיש שפי' צובאות לש' אסיפה כמו לצבא צבא לעבוד עבודה כו' והוא נראה לו לפרש שמלת צבא כאן ענינו תפארת וקשוט הדר ויקר כמו גאון כל צבי (ישעי' כ"ז), צבי ...
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 9:05 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: איך עמרם החזיר גרושתו ?
תגובות: 4
צפיות: 620

Re: איך עמרם החזיר גרושתו ?

השאלה לא רק על משה ואהרן אלא על כל ישראל שנולדו משתי אחיות. וכנראה התשובה שכיון שלא היה איסור בביאה לא נעשו ממזרים, ואין ראיה מא"א שנבעלה באונס דהתם מיהא נעשה מעשה של איסור, אבל כאן היה היתר גמור, ועוד יתכן כיון שהיו ישראל במת"ת כגרים, ממילא אין נעשים ממזרים אחר הגירות, וכמו גוי שנולד מעריות האסורים...
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 1:44 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: מ"ט דהעדיף משה להינשא לצפורה מלהינשא למלכת כוש?
תגובות: 5
צפיות: 1048

Re: מ"ט דהעדיף משה להינשא לצפורה מלהינשא למלכת כוש?

ומלכת כוש - צאצא של מי?
[/quote]

של חם. [בראשית י' ו']
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 1:41 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?
תגובות: 3
צפיות: 1588

Re: ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?

אפשר דנקט פרסים לפי שאוכלין ושותים כדוב. מגילה יא'.
ולכן מתאים לתאר אותם כמשל שמלעיטים אחר באוכל.
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 1:35 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: בת כמה הייתה יוכבד כשעמרם גירש אותה?
תגובות: 3
צפיות: 1279

Re: בת כמה הייתה יוכבד כשעמרם גירש אותה?

אם הולידה את אהרן קודם שהתגרשה, ועיברה את משה אחר שנשאה עמרם פעם שנית, ואהרן גדול ממשה ב-3 שנים יוצא שהתגרשה בערך בגיל 128
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 28, 2024 1:33 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: איך עמרם החזיר גרושתו ?
תגובות: 4
צפיות: 620

Re: איך עמרם החזיר גרושתו ?

תמה בזה באגרו"מ אה"ע ד' ט' אות א'.
ואגב בפי' ריב"א עה"ת פ' וישב כ' בשם י"מ שקדושין תפסו קודם מת"ת בעריות כמו שכעת קידושין תופסים בנידה
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 21, 2024 3:00 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר להוסיף בתפילת הדרך "ותצילנו ממחבלים?"
תגובות: 5
צפיות: 1110

Re: האם מותר להוסיף בתפילת הדרך "ותצילנו ממחבלים?"

יש אנשים שאוהבים להתפלל בשפה המובנת להם, להם ייאמר תוסיפו ותדברו לה' כמה שיותר. אך כשיש לנו נוסח שקבעו חכמים, אל לנו להוסיף בו אפילו מילה אחת. כפי שהזדעק מרן הרב שך זצ"ל: 'הם רוצים ליגוע בסידור!" מאי שנא משמו"ע שיכול להוסיף בקשות אישיות באמצע ברכה מעין הברכה כנפסק בסימן קיט'? ויתכן דכמו שבשמו"ע לא ...
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 21, 2024 2:55 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איסור ריבית במשומד
תגובות: 2
צפיות: 396

Re: ריבית

אורח כתב: מותר ליקח לפי שאין החיוב של וחי אחיך על מי שאינו מתנהג כאחיך
אבל אסור ליתן דישראל אף על פי שחטא ישראל הוא

שולחן ערוך יורה דעה תחילת הלכות רבית
אינו מדויק. כי יש אוסרין אף במומר להלוותו כמו שהביא הרמ"א קנט' ב'
וגם הש"ך שם מחמיר יותר במומר להכעיס.
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 21, 2024 2:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להניח תפילין באויר
תגובות: 7
צפיות: 1583

Re: להניח תפילין באויר

בשו"ת הלכות קטנות ח"ב סי' מ"ב דן במי שקודם שהניח התש"ר על ראשו כשידו אוחזת בתפילין מעל ראשו הפסיק בדיבור, אי אמרינן כיון דסופו לנוח כמונח דמי וקלוטה כמי שהונחה. ומסיק שרק בדבר שנמצא באויר אמרינן קלוטה כמי שהונחה, משא"כ התפילין הנמצאות בידו. לפי זה הזורק תפילין על ראשו ואחר שנזרקו טרם פגעו בו הזיז א...
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 21, 2024 2:45 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להניח תפילין באויר
תגובות: 7
צפיות: 1583

Re: להניח תפילין באויר

עומד לי בראש, ואינני מצליח להיזכר במקור הדברים, שהמניח את תפיליו על ראשו באופן שממה נפשך הן מונחות לפחות רגע אחד במקומן המדויק לא יצא יד"ח, דלא חשיבי מונחות על ראשו. ולפי"ז כ"ש בנידו"ד. אבל ברור שאין משמעות לדבריי כל עוד לא אצליח להיזכר במקורם. אני מבין שכונתך במברך על תפילין ומזיז במהירות את התפיל...
על ידי מאיר עיני חכמים
ה' מרץ 21, 2024 2:38 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: איך עמרם החזיר גרושתו ?
תגובות: 4
צפיות: 620

Re: איך עמרם החזיר גרושתו ?

ואיך נשא דודתו?
אלא ע"כ קודם שניתנה תורה אין לחוש.