מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?

הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1217
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ב' פברואר 10, 2020 8:21 pm

כתב הרמב"ם בסוף הל' מגילה: "ואעפ"י שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתר מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה וגו'". והמקור הוא במדרש משלי פ"ט ו'ילקוט שמעוני' משלי.

והקשה הרשב"א בשו"ת ח"א סי' צג, דאיך שייך שמצוה מן התורה תעקר ח"ו ? וכן הקשה בשו"ת הרדב"ז סי' תרסו וסי' תתכח ועוד עיי"ש, (וראה גם תו"א צ, ד; ומגילת אסתר קכא, ב; ובס' 'שערי מגילה' עמ' קצט)
בס' 'חי' הגרי"ז עה"ת' ע' 112 עה"פ "וימי הפורים האלה לא יעברו וגו'", ביאר ש"כל המועדים יהיו בטלים" קאי רק על המועדים שבמגילת תענית.
וז"ל: "דכל זכרון הצרות יבטל לימות המשיח, ולא ישאר דבר מכל התקנות שנתקנו בשביל הצרות, ומייתי ע"ז קרא דכי נשכחו הצרות הראשונות וגו', דהצרות שסבלו ישראל בגולה יהיו משוכחים לגמרי לימות המשיח, ולא יהי' להם עוד זכרון כלל, [ונראה דזהו ביאור מה שאמרו ואם כל המועדות יהיו בטלין, ר"ל המועדות של מגילת תענית שנתקנו בשביל הצרות]. אבל ימי הפורים לא יבטלו, אף שגם הם נתקנו בשביל הצרות". עכ"ל.
הרי שפירש מאמר רז"ל דכל המועדים בטלים, דלא איירי אודות המועדים שהם מה"ת, אלא המועדים של מגילת תענית. וכן פירשו עוד מהאחרונים.
נערך לאחרונה על ידי כּוֹתָר ב ב' פברואר 10, 2020 8:36 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

כּוֹתָר
הודעות: 1217
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים

#2 שליחה על ידי כּוֹתָר » ב' פברואר 10, 2020 8:35 pm

לכאורה פירוש זה צריך ביאור, דהרי קימ"ל בר"ה יט, ב, (כנ"ל) שכבר בטלה מגילת תענית אחר חורבן בית שני, וא"כ איך אמרינן דיבטלו רק לעתיד בימות המשיח?

ואולי יש לפרש זה, לפי שיטת הראב"ד (בהשגות על בעה"מ מגילה ד, א, מדפי הרי"ף), דאעפ"י שבטלה מגילת תענית היינו לענין שאין לנו לעשותן יו"ט ולהמנע מהם מהספד, אבל ודאי אין גוזרין בו תענית ציבור עיי"ש. וכ"כ הרא"ש סוף פ"ב דתענית ובטור או"ח סי' תקעג בשם הראב"ד בלי שום חולק, וכ"כ בס' 'האשכול' הל' חנוכה ופורים סי' ח, וראה בזה בה'הקדמה' לס' מגילת תענית (ווארשא תרלד), דלפי"ז נמצא, דגם עכשיו נשאר תקנה ממגילת תענית שלא לקבוע אז תענית ציבור, וא"כ שפיר אמרינן דלע"ל יבטלו.

אמנם לדעת הר"ן תענית סוף פ"ב שחולק על הראב"ד, וכן דעת הריטב"א בחי' תענית י, א, ור"ה יח, ב, עיי"ש. עדיין קשה, כיון שכבר בטלה מגילת תענית, איך אמרינן שכל המועדים שבמגילת תענית יבטלו רק לעתיד בימות המשיח ?

(ערכתי עפ"י מה שכתב הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי בקובץ הערות וביאורים)

אורח

Re: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?

#3 שליחה על ידי אורח » א' פברואר 16, 2020 1:10 am

בקיצור נמרץ על פי תורת החסידות - לא הפירוש שיתבטלו בפועל אלא שמכיוון ובימות המשיח יהיה גילוי אור גדול אז עוצמת אור המועדים היום תתבטל לעוצמת הגילויים אז וזהו הפירוש בטלים.

אורח

Re: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?

#4 שליחה על ידי אורח » א' פברואר 16, 2020 1:20 am

ובתוספת לביאור הנזכר לעיל מדוע באמת אם כן הגילוי של פורים לא יתבטל מפני שפורים הגיע על ידי מסירות נפש ולכן הגילוי של פורים הוא חזק מאוד עד כדי כך שגם בגילויים הגדולים של ימות המשיח הוא לא יתבטל וכאמור כל זה הוא בקיצור נמרץ ומומלץ מאוד לעיין בביאורי החסידות מתחיל מתורה אור של כבוד קדושת אדמו"ר הזקן זיע"א

אורח

Re: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?

#5 שליחה על ידי אורח » א' פברואר 16, 2020 1:35 am

אורח כתב: ובתוספת לביאור הנזכר לעיל מדוע באמת אם כן הגילוי של פורים לא יתבטל מפני שפורים הגיע על ידי מסירות נפש ולכן הגילוי של פורים הוא חזק מאוד עד כדי כך שגם בגילויים הגדולים של ימות המשיח הוא לא יתבטל וכאמור כל זה הוא בקיצור נמרץ ומומלץ מאוד לעיין בביאורי החסידות מתחיל מתורה אור של כבוד קדושת אדמו"ר הזקן זיע"א

כבר קדם לו בעל מנות הלוי (אסתר ט כח).

שלח תגובה