הערות בסימן תרל

הודעה
מחבר
יהושע
הודעות: 89
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 9:12 am

הערות בסימן תרל

#1 שליחה על ידי יהושע » א' אוקטובר 13, 2019 2:20 pm

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים.

וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפתח עד סוף הדופן כשיש רק ד טפחים עם לבוד.

ב. במה שכתב הרמא שאם יש שבעה טפחים שלמים בסוכה כמבוי, לא צריך צורת הפתח, כתב המשנה ברורה שדוקא כשיש פחות מעשר אמות, מניין לו זאת , ואיך לא מצינו בראשונים מי שיחלק בזה.

ג. למה כתב המשנה ברורה את זה רק לשיטה שצריך צורת הפתח בד עם לבוד, ולא כתב זאת מיד למ״ד שלא צריך צורת הפתח כלל.

המג״א והגר״א דעתם שאין אומרים לבוד בשתיים כהלכתם ושלישית טפח, ומקורם מהר״ן וההגהות מיימוני, רק לדעת הר״ן מספיק ד טפחים שלמות, ולדעת הגהות מיימוני צריך ז שלמים, ויש אחרונים שחולקים על המג״א, האם דעתם לחלוק על הר״ן וההגהות מיימוני, או שיש להם פשט אחר בדבריהם?

ד. במשנה ברורה כתב שלדעת המג״א לא אומרים לבוד בשתיים כהלכתם ושלישית טפח, ולכאורה לדעת הר״ן שמביא המג״א בס״ק א כן אומרים לבוד אם יש ד טפחים, רק לדעת ההגהות מיימוני לא.