השגחה פרטית

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
יוסף אומץ
הודעות: 8
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2022 11:52 pm

השגחה פרטית

#1 שליחה על ידי יוסף אומץ » ה' אוגוסט 18, 2022 1:23 pm

השגחה פרטית
להאמין בהשגחתו­ הפרטית [אורחות חיים כו], שישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר 'מלא כל הארץ כבודו' עומד עליו ורואה במעשיו [רמ"א סימן א],
כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש [אורחות חיים להרא"ש כו], ואם ירגיל עצמו באמונה של השגחה פרטית אז לא יכעס על שום דבר... ולא יבוא לשנאה..
וינצל מעבירות ואיסורים בלי [-לאין] שיעור כיון שהוא מאמין ויודע שכל זה רק מהם יתברך בעצמו... ואשרי המחזק עצמו תמיד בחוזק בזה האמונה בודאי הקב"ה מראה לו ניסים ונפלאות תמיד עין בעין [שומר אמונים להרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א],
ואין שום דבר נעשה בלתי השגחתו יתברך [מעדני מלך פרשת חיי שרה],
ועל ידי זו האמונה נפטר מקנאה ושנאה וכעם ורוגז ומחלוקת וקסמה ומריבה ולשון הרע בלי שיעור [שומר אמונים להרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א פרק כא ועוד], על כן צריך כל אחד להשליך על ה' יהבו ולשום בו מבטחו ולהתפלל אליו יתברך כי הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים [מעדני מלך פר' חיי שרה],
כי לולא השגחתו יתברך בוודאי לא היה שום קיום לנו [תהילים נועם אליעזר], וכל מה שתכניס בעצמך את ידיעת ההשגחה הפרטית, כמו כן יהיה בנקל לך לעבור את העולם הזה...
כי הוא יתברך צופה ומביט ומשגיח על כל בריה בזה העולם, ומנהיג אותו בהשגחה נוראה ונפלאה (מטעמים הכמוסים אצלו יתברך)
ולכן לא יקשה לך שום קושיות וספקות עליו יתברך מכל מה שעובר עליך, כי הכל בחשבון צדק... ותחוקק בדעתך היטב, איך שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והוא משגיח על כל אחד בהשגחה נוראה ונפלאה עד מאד... כי אין שום טבע ומקרה כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם [מוהרא"ש ע"פ רבי נחמן מברסלב זיע"א]
ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ו'מקרינו' שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר (בראשית יז א ולעיל ו ב עכ"ל וכ"כ בדרשת תורת ה' תמימה כתבי רמב"ן ח"א עמ קנג) [הרמב"ן בסוף פרשת בא],
כי הכל נגזר מאת אדון העולם... וזו היא מחשבת כל אדם מבני ישראל הטובים [ספר החינוך מצוה רנה],
אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה [מסכת חולין ז:],
מעיקרי הדת להאמין שכל מה ש'יקרה' לאדם מטוב ועד רע הכל מושגח מאתו ית' השגחה פרטית [המאירי שבת נה.], אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריותיו השגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה, ולא בטבע, ולא במזל [דעת תבונות אות לו לרמח"ל זיע"א], ואין שום דבר נעשה מלבעדי רצונו יתברך ומאתו לא תצא הרעות [דבאמת אין 'רעות' דגם היא לטובה] והכל לטובה [פרי צדיק כי תשא אות ז], וכיוון שדעת האדם מעוטה כל כך, אין לנו לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, וצריך להתהלך עמו בתמימות ולהאמין שכל מה שהוא עושה הוא הכל לטובה, כי מפי עליון לא תצא הָרָעוֹת, ואז בְּוַדַּאי יזכה לראות בסוף באלו הדברים גופא [=עצמם] שהיה הכל רב טוב וחסד הח"ח ב'שם עולם]
להאמין באמונה שלימה שאין שום מקרה בעולם וכל מה שיארע לו ידע שהכל בכוונת מכוון יתברך שמו. ודבר זה הוא באמת עיקר הכל וכל תרי"ג מצוות התורה הם רק עיטין להגיע לידיעה זו שהכל מהשם יתברך [צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן מלובלין זיע"א אות קנו]
התחלת התורה – "אנכי ה' אלקיך", פירוש מנהיגך שידע שה' יתברך הוא המנהיגו [את האדם] איןבכל דבר ואין שום מקרה בעולם, רצה לומר [-פירוש מקרה] הזדמנות דבר מעצמו שלא בהשגחת ה' יתברך וסידרו שסידר [הקב"ה יתברך שמו בעצמו שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות] ודבר זה הוא שורש כל התורה כולה וכשמגיע לאמונה זו הברורה שוב אין צריך יותר [ליקוטי אמרים לרבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל אות ה], וזהו עמלק 'אשר קרך' דממנו שורש ענין המקרה,
דמי שדבוק באמונה דהכל מה' יתברך ניצול מדמיונות הכוזבים שהם באים רק ממחשבה דהכל מקרה [(ואם כן מובנת לנו כוונת רש"י הקדוש שפירש "אשר קרך" – לשון מקרה,) דבאמת ה'מקרה' גם כן מהשם יתברך (רסיסי לילה אות יח) והמשך הסבר רבי צדוק הכהן מלובלין פשוט מדהים, דפירושו השני של רש"י פירש "אשר קרך" – לשון קרי, לפי]
וגם מקרה לילה בא על ידי השתקעות בדמיונות כידוע. [מחשבת חרוץ אות ה], ולכאורה הגורל נראה מקרה רק [באמת לא כן הוא ד-]הכתוב מעיד (משלי טז, לג) "ומה' כל משפטו" דה'מקרה' גם כן הוא מהשם יתברך וזהו עיקר ניצוח עמלק שנאמר בו (דברים כה, יח) 'אשר קרך' וכן בהמן (אסתר ו, יג) 'אשר קרהו' ש[עמלק הם ה]נתלים במקרה כי כפי שורשם כך הם כל ענינם כדרך שאמרו (סנהדרין צ.) הוא כפר בתחיית המתים [ובהשגחה פרטית] לפיכך אין לו חלק וכו'. [רסיסי לילה אות יח]
"בחֵיק יוּטַל אֶת הַגּוֹרָל ומה' כָּל מִשְׁפָּטוֹ" (משלי טז, לג) "בחיק" פירש המצודות דוד דרך מטילי גורל להניח פתקין בחיק או במקום נסתר זולתו, ומשם יקחום להניחם על המנות לדעת מה למי. ואמר בזה, אל תהרהרו על הגורל לומר שבא בקרי והזדמן, כי בעוד הטילו פתקי הגורל אל החיק, עד לא הוציאום, כבר נגזר משפט הדבר מה', וזכה כל אחד בחלקו אשר חלק לו אלוה ממעל. [מצודות דוד], כי אין שום דבר מקרה [קונטרס שיחת שדים לרבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א], ה' מלך עולם ועד והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. גם כל מה שנעשה ע"י סיבות ושלוחים הנה הוא יתברך שמו הנשמה לנשמה ורוחא לרוחא המסבב את הכל והוא מבפנים להכל. הכח לכל והוא לבדו העושה את הכל [בעל הלשם שבו ואחלמה בספרו שערי לשם המקובל הא-להי רבי שלמה אלישיב זקנו (סבו) של הרב יוסף שלום אלישיב. זיע"א]
והוא רזא דמהימנותא כי בזה תלוי כל האמונה כולה שכל מה שנעשה הוא הכל מאור שכינתו יתברך שמו והוא השגחתו והנהגתו והכל הוא לתכלית הטוב שאין למעלה מזה
[בעל הלשם שבו ואחלמה בספרו שערי לשם המקובל הא-להי רבי שלמה אלישיב זקנו (סבו) של הרב יוסף שלום אלישיב. זיע"א], שמנהיג את הכל תמיד בהשגחה והנהגה פרטית [שערי לשם עמוד סב],
הנה הוא יתברך שמו באמת תמיד המשגיח ומנהיג את הכל וכמו שכתב "כי ה' הוא הא-להים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" אלא שהוא עתה בהעלם גדול נורא מאוד
[שערי לשם עמוד סב], וכל העבירות נקרא בתוכחה אם תלכו עמי קרי לשון מקרה כי ‏העבירות הם יציאה מן הסדר ואין להם סדר [ובשוב ה' וגו' כחולמים כמו בחלום אדם עושה כמה ‏מעשים וכשהקיץ אין כלום כך כל העבירות אז. זולת הקרי שזה גם כשהקיץ יש פעולה וכן כל ‏העבירות נקרא כן ואכ"מ] וכן כל העונשים נקרא שם חמת קרי. ועי"ז שמאמין שאין מקרה ממתיק ‏כל הדינים ומתקן כל העבירות כי א"כ ע"כ כולם לא הוו יוצאים מן הסדר והי' מסודר כך ולא במקרה ‏וא"כ אינו עבירה ועל עון הנזכר הוא תיקון ביחוד: ‏[צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א אות קנו].
כי לא דבר רק הוא כי ידוע תדע אשר אין דבר מכל אשר ישנו במציאות בעולם בלתי השגחת הבורא כחו אורו שפעו וחיותו וכל מה שיש בעולם בכולם יש בהם אותיות התורה המחיה אותם כי לא דבר רק הוא ואם הוא רק הוא מכם כמאמר חז"לבראשית רבה א י"ד כלומר שאנו שוכני בתי חומר אין לנו שכל ובינה להבין בל כך שורש בל דבר ודבר ממציאות העולם איה מקום מוצאו ושורשו אשר בשמי השמים אמנם באמת לא דבר רק הוא ולכל ברואי הארץ מן הצורה הגדולה שבגדולות עד יתוש קטן שבטבור הארץ יש להם שורש בשמים אשר משם נמשך אליו תמיד בכל עת ובכל רגע חיותו וכוחו ומרכבה עליונה יוכיח שראה בה יחזקאל הנביא דמות ארבעה פנים פני אדם פני אריה פני נשר פני שור והם ארבעה מינים כוללים לברואי מטה כי שור מלך בבהמות אריה בחיות נשר במעופפים ואדם בכולם וכל הבהמות שבארץ שורשם בפני שור אשר במרכבה וכל חיות השדה שורשם בפני אריה אשר במרכבה וכן כולם ואם רק הוא מאתנו הוא שאין אנו יודעים כל כך העצים מן האח אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים פירוש שהבץ שורש כל דבר ודבר מקום לוקחו מצבו ומעמדו אשר בשמים ממעל ולכך אמרו בפסיקתא מובא בילקוט מלכים רמז קע"ה על פסוק מלכים א ג טו ויקץ שלמה והנה חלום הבץ שחלומו אמת שומע עוף מצפצף ומבץ לשונו כלב נובח ומבין לשונו כי הוא יודע בטיב ורואה שורשם אשר בשמי מרום ומה שנעשה בשורשם זה הם מדזגים ומצפצפים בלשונם וכן אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שהיה מבץ שיחת שדים שיחת דקלים וכרכדאיתא בסוכה כח א כי היה מביט בשורשו ממעל והיה מבץ מה מראה בנענועיו מלמטה ואדם כזה הוא המיחד והמקשר את הארץ ויושביה למקום שורשם אשר נלקחו משם כי אינו רואה שום דבר בעולם כי אם הכל כח ה' אור ה לא זולת וזה שאמרו חז''לבראשית רבה ג ח' על פסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ולא נאמר יום ראשון לפי שהיה הקב''ה אז יחיד בעולמו ולדברינו ירמז על אחדות העליונים ותחתונים בי עשרה דברים נבראו ביום ראשון שמים וארץ תהו ובהו אור חושך מדת יום מדת לילה וכר כדאיתא בחגיגה יב א וכל אלה הם הפכיים זה מזה ועם כל זה המה מיוחדים בתכלית הייחוד [ידיד נפש על ירושלמי פאה א א]

השגחה פרטית-מוזמנים בשמחה להוסיף עוד מאמרים מרבותינו בעניין - בפורום או במסמך המקוון https://docs.google.com/document/d/1ysA ... Newo/edit .

שלח תגובה