האם אפשר לסמוך על 'מופתים'?

התבוננות בספר תורת אלוקים ובפרשת השבוע
שלח תגובה
הודעה
מחבר
שיתופתא
הודעות: 3
הצטרף: ב' יולי 05, 2021 3:09 am
יצירת קשר:

האם אפשר לסמוך על 'מופתים'?

#1 שליחה על ידי שיתופתא » ג' אוגוסט 03, 2021 12:37 am

כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת (יג, ב)

התורה כאן דיברה על מופת הבא כביכול להוכיח שצריך לעבור על דברי תורה ח"ו, שבזה ודאי ח"ו לשמוע בקולו אפי' יעמיד חמה כיהושע בן נון, אך יש לברר מה הדין במקום שיש איזה מחלוקת או ספק בהלכה או בהנהגה, ויש איזה 'מופת' המוכיח כביכול כמו צד אחד, האם יש לסמוך על זה או לא.

והסוגיא הידועה ביותר בענין היא סוגיית תנורו של עכנאי בב"מ נ"ט ע"א וע"ב, דאמרינן שם: "תנן התם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין וזה הוא תנור של עכנאי... תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה, אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב, חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים, חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ועדין מטין ועומדין, חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא, מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת, אשכחיה רבי נתן לאליהו אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני, אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהו".

ובתוס' שם וביבמות י"ד ע"א הקשו מהסוגיא ביבמות י"ד ע"א דיש שם מ"ד שב"ש לא עשו כדבריהם משום שיצאה ב"ק שהלכה כב"ה, ויש מ"ד שב"ש עשו כדבריהם משום שסבר כר' יהושע דאין משגיחין בבת קול, הרי שדעתו של ר' יהושע שלא בשמים היא אינה מוסכמת, ואיך כאן דחו לגמרי את דעת ר' אליעזר, ותירצו התוס' ב' תירוצים: א. כיון ששם היה רוב נגדו וכתיב אחרי רבים להטות לא מהני בת קול נגד דין תורה. ב. שם יצאה הבת קול רק לכבודו של ר' אליעזר.

והנה ר' יהושע ורבנן פליגי רק לגבי בת קול שהיא מהשמים, והיא דרגא למטה מנבואה, דבזה ס"ל לרבנן שיש לסמוך עליה דילפינן במגילה ל"ב ע"א "מנין שמשתמשין בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר", אך לגבי שאר המופתים שעשה ר' אליעזר משמע דכולי עלמא מודו שאין להביא ראיה מהם, ויש לבאר דמהמופת אין שום ראיה שהלכה כמוהו, כי יש בכח הצדיקים לשנות את הטבע גם אם אין הלכה כמותם, וגם יתכן שהמופת הוא נסיון מהשמים, כמו שכתוב כאן כי מנסה ה' אתכם וגו'.

ובשבת ק"ל ע"ב איתא: "א"ר יצחק עיר אחת היתה בא"י שהיו עושין כר"א והיו מתים בזמנן ולא עוד אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל על המילה ועל אותה העיר לא גזרה", וכתב הר"ח שם: "כל השבח ואין הלכה כר' אליעזר".

ומאידך מצאנו כמה מעשים מגדולי הדורות שחששו בענין הלכה לסימנים משמים, כמו מש"כ הראב"ן סי' כ"ו: "אירע מעשה שהוציא חתני אליקים יין מחבית לכלי קטן ששתה ממנו גוי יין כשר והיה הכלי נסך, ושאלני אם היין כשר. ואמרתי לו יודע אתה אם [היה] הכלי נגוב ואמר הן, והיתרתיו, ויום שבת היה, לאחר אכילה ישנתי ובא אלי מורי חמי בחלום והיה קורא השותים במזרקי יין וחזירי... ובהקיצותי הבנתי כי הודיעני על היין שהוא נסך שלא היה הכלי נגוב, ונסיתי ולקחתי אותו כלי עצמו והנחתיו ב' ימים ולילה אחד ולא נגב, וידעתי כי לא יפה היתרתי, ואסרתי את היין שבחבית והתעניתי ב' ימים וגם השותים אותו", אמנם שם י"ל שמחמת החלום נתן לבו לעיין בזה שוב ונתברר לו שטעה, אך אם היה רואה שהצדק עמו לא היה חוזר בו מחמת החלום.

אכן באו"ז פסקי ע"ז סי' ר' כתב: "וכן שמעתי על האמת שרבי' אפרים בר יצחק זצ"ל מריגנשבורק פעם אחת התיר אותם ובו בלילה הביאו לפניו בחלום קערה מליאה שרצים לאוכלם וכעס על המביא, ואמר לו למה אתה כועס הלא אתה הוא המתיר, וכעס על בעל החלום שכך אמר לו, ומתוך כך הקיץ ונזכר שהתיר בלבוטא בו ביום, מיד עמד ממטתו ושיבר כל קדירות וקערות שאכלו בהם", (הובא בהגהות אשרי פ"ב דע"ז סי' מ"א), משמע שתיכף ומיד קיבל את דברי בעל החלום בלא שום בדיקה נוספת.

ובים של שלמה ב"ק פ"ז סי' ל"ז כתב: "ומשום זה היה נראה לברך שהשמחה במעונו בסיום מסכת... וכן הוריתי פעם אחת הלכה למעשה, ונתבלבל השמחה במהומות גדולות על ידי סיבות קשות, ותליתי הסרחון בי שעברתי על דברי רבותיי, שלא שמעו מעולם דבר זה... ובוודאי כל דבריהם בקבלה, ובסודות פנימיות, על כל שיחה ומלה".

ובעליות אליהו עמ' 44 כתב שהגר"א רצה להנהיג בבית מדרשו נשיאת כפים בכל יום ובאותו יום נתפס לבית האסורים ומאז נמנע מזה, וכן מוהר"ח מוואלוז'ין רצה להנהיג נשיאת כפים ובאותו יום נשרף ביהמ"ד, וכן ביטל הגר"א את המנהג שהיה בווילנא לומר סליחות בהושענא רבא ובמקום זה עשה שמחת בית השואבה ולפתע מת אחד האנשים ומאז נמנע ושב ממחשבתו, ושם עמ' מ"ה כתב שהגר"א וכן החסיד בעל יסוד ושורש העבודה ציוו שיקברו אותם עם טלית מצוייץ כהלכתו ולא עלה בידם, ע"ש.

ובהקדמת בנו של הגר"א לביאור הגר"א על השו"ע כתב "וכן הבטיח לי שיעשה פסקי הלכות מארבעה טורים בדעה מכרעת לכתוב רק דעה אחת הישרה בעיני חכמתו בראיות חזקות ועצומות שאין להשיב עליהם, בקשתיו כמה שנים לפני פטירתו, והשיב לי פעם אחת אין לי רשות מן השמים".

ובתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"א סי' תל"א הביא מספר זכרון למשה מעשה במרן החת"ס שהורה להתיר לשתות חלב אחרי השינה אע"פ שלא עברו ו' שעות מאכילת הבשר, ובבוקר הכין לעצמו קפה ונשבר הכלי ונשפך הכל לארץ, ואמר רואה אני שמשמים אין מסכימים להוראתי זו אלא לא פלוג רבנן, והקשה דהא לא בשמים היא, ותירץ דגאוני ישראל בעלי רוח הקודש יכלו להרגיש שזהו סימן מהשמים, וביאר כך גם את המעשה הנ"ל עם הגר"א.

נמצא שאנשים מן השורה ודאי לא יכולים להחליט מאומה ע"פ מופתים וסימנים מן השמים, ורק גדולי ישראל בעלי רוח הקודש יכולים לומר כן.

ועתה נבוא בס"ד לברר שאלה נוספת, דהנה כידוע רבים מעם הארץ נוטים להאמין שאדם המחולל מופת על טבעי, כגון ברכות המתקיימות, ידיעת עתידות, ראיית נסתרות, קריאת מחשבות, גילוי אליהו, שאלת חלום, קמיעות, וכל כיוצא בזה, הרי זה אות וסימן ברור שאדם זה הינו גדול וחשוב בשמים יותר מכל אדם אחר שאינו מחולל נפלאות כמוהו, וראיתי לנכון לברר היטב את דעת חז"ל הבהירה והברורה בענין זה. [וכמובן כל המדובר כאן הוא כאשר כבר נתברר שאדם זה הינו ת"ח ויר"ש, ואין חשש שהוא רמאי או עוסק בכוחות הטומאה].

המשך - https://shitufta.org.il/Deuteronomy/13. ... 1&hidushim

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: האם אפשר לסמוך על 'מופתים'?

#2 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ו' נובמבר 05, 2021 2:17 pm

כדאי לעיין בהקדמת הרמב''ם לפירוש המשנה שהאריך בביאור 'כי יקום בקרבך' וכו'.

שלח תגובה