האור החיים הק' ור' עמרם בלויא זצוק"ל יארצייט ט"ו תמוז

דברי הימים, משפחות חכמים וסופרים
שלח תגובה
הודעה
מחבר
אורח

האור החיים הק' ור' עמרם בלויא זצוק"ל יארצייט ט"ו תמוז

#1 שליחה על ידי אורח » ג' יולי 07, 2020 1:20 pm

סיפור מעניין ששמעתי שבלוויה של הרה"צ ר' עמרם ב"ר שלמה יצחק בלויא זצ"ל [שיום היארצייט שלו זה באותו יום של האור החיים הק' (ט"ו תמוז)] אמר הרב בן ציון אבא שאול שהגימטריא של "עמרם בלויא" עולה "חיים בן עטר" = 399 כמו האור החיים הק'


אורח

Re: האור החיים הק' ור' עמרם בלויא זצוק"ל יארצייט ט"ו תמוז

#3 שליחה על ידי אורח » ג' יולי 07, 2020 1:36 pm

[quote=אורח post_id=5939]
סיפור מעניין ששמעתי שבלוויה של הרה"צ ר' עמרם ב"ר שלמה יצחק בלויא זצ"ל [שיום היארצייט שלו זה באותו יום של האור החיים הק' (ט"ו תמוז)] אמר הרב בן ציון אבא שאול שהגימטריא של "עמרם בלויא" עולה "חיים בן עטר" = 399 כמו האור החיים הק'
[/quote]

קצת מהאור החיים הק' בעיינן הג' שבועות ועוד:

א. אור החיים עה"ת, פר' בחוקתי, פרק כ"ו פס' ל"ג:

ואתכם אזרה וגו', יתבאר הכתוב על דרך אומרם ז"ל במסכת כתובות (קיא), שהשביע ה' את ישראל שלש שבועות, א' שלא יעלו בחומה, פירוש ביד חזקה, ואחד שלא ימרדו באומות העולם וכו', עד כאן:
והוא מאמר ואתכם אזרה בגוים, כאן רמז לב' דברים, אומרו 'אזרה' שלא יעלו בחומה, 'בגוים' שלא ימרדו בגוים, ואומרו 'והריקותי אחריכם חרב', יתבאר על דרך שאמרו שם וז"ל אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אם אתם מקיימין השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה, עד כאן:
והוא אומרו 'והריקותי אחריכם חרב', שתהיה חרב מרוטה לפניכם אם לא תקיימו גזירת זרוי בגוים כנזכר יהיה בשרכם וגו', ואומרו עוד והייתה ארצכם וגו' חרבה, הוא נתינת טעם על הדבר, למה יחפוץ ה' בזרוי בגוים, כדי שתהיה ארץ שממה וערים חרבות כדי שאז תרצה הארץ וגו', לזה צריך שתהיו אתם בארץ אויביכם, והוא אומרו ואתם בארץ וגו':
הערת המעתיק: מכאן רואים שהפרוש של שלא יעלו בחומה זה גם בלי מלחמה ודו"ק.

ב. אור החיים, דברים פרק ל"ב:

דור עקש ופתלתול וגו'. שאם יהיה עקש לבד, דברי התורה תשים המעקשים למישור, ומי גרם לזה שנשחת היותו עקש ופתלתול פירוש מתחזק בעקשותו, כאשר עינינו רואות בדורות הללו מיני אפיקורסות דרך עקש וכשאדם מישר עקשותיהם הם מתחזקים בארחות עקשים קשים, וזה אובדן מולדת בית:

ג. פי' ראשון לציון על נ"ך, שה"ש פרק ב' פס' ז':

להיות שקדם לומר ענין הצער שיש לבני עמנו, מזהירם שלא ידחקו השעה. הגם שיסבלו היסורין ויהיו עוסקים בתורה, יראו כי ה' מעלים עין מהם, לא יעוררו האהבה. כי אפשר שעדין לא רצה ה' ב"ה שתהיה הגאולה, "ואם תעוררו" ועדין אין האהבה. פרוש, רצונו יתברך אינו חפץ בכך, כי כאשר תחפץ האהבה הוא ירוץ צדיק. ואמרו קול דודי וכו'. הכונה, כי כאשר הבטיחני המלך ב"ה לגאול אותנו, וזה הוא אמרו "קול דודי" וכו', כאלו כבר נתקיים הענין ובא. וזה הוא אמרו "הנה זה בא". ואמרו "דומה דודי" כו'. שלא תאמר כי בימים אלו שעדין לא בא, כי חס ושלום אינו מביט אלינו, לא כן הוא. "דומה דודי" וכו' שהולך ומחזיר פניו, בעת שאנו בבתי כנסיות הוא "עומד אחר כותלנו" כו'.

אורח

Re: האור החיים הק' ור' עמרם בלויא זצוק"ל יארצייט ט"ו תמוז

#4 שליחה על ידי אורח » ג' יולי 07, 2020 2:30 pm

מאמר ''אני שלמה'' מרבי עמרם זיע''א, המאמר שהחזון איש קרא בדמעות ושיבחו מאד:

"בס"ד
אני שלמה
על השאלה מה היא העצה, זוהי הראשונה שלא נאביד עצה.
המצב שבו הננו נמצאים עתה בארצנו הקדושה שנתקיים בנו בעוה"ר ושפחה כי תירש גבירתה, ואותם הכופרים בה' ובתוה"ק שדבר אין להם עם ישראל, ולא חלק להם בישראל, ושכיוון הנהגתם הוא להיפך מכל יסודו ומהותו של עם ישראל, הם ירשו את ישראל, קוראים את עצמם בשם ישראל, ותפסו הנהגתו להיות באי כחו ושליטיו, ועם ישראל האמתי, שהנהו: עם ה', עם התורה, עם הקדוש, עומד ומתריע נגד זיוף ממאיר זה, מה להנהגת כופרים הממאנת בתורה ומורדת במלכות שמים עם ישראל, ואין שומע לו.
מצינו למציאות מרה זו חבר ודמיון בחז"ל במס' גיטין )ס"ח:( כי אשמדאי מלך השדים זרק את שלמה המלך ארבע מאות פרסה, והוא האשמדאי התלבש בדמותו של שלמה המלך וישב על כסאו ונהל את המלוכה על ישראל בשם שלמה, ושלמה המלך האמיתי הי' מחזיר על הפתחים במקלו וגונדו, וטוען אני קהלת הייתי מלך לישראל בירושלים, וכל ישראל דמו אותו לשוטה ומשוגע, כי הכל ידעו איך שלמה הלא הנהו יושב על כסא מלכותו ומולך בירושלים בלי שום שינוי והשוטה הזה הולך וטוען אני שלמה, אינו אלא משוגע. עד שהגיע לסנהדרין, אמרו רבנן מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך, פירש"י אינו נדבק לומר דבר אחד של שטות כל הימים שזה אומר הייתי מלך ואינו אומר שטות אחרת, ומזה נצמח ישועתו, כמסוים בחז"ל.

הרי כי מצבו של שלמה המלך אז הי' ממש כמצבנו אנו, כי האשמדאי לא כבש ממנו את המלכות כרגיל בעולם, שמלך אחד כובש את מלכות חבירו, אלא גם גזל את שמו, ובשמו של שלמה עשה את כל מה שעשה. הרי כי גזל וזייף את שם שלמה, בו להכחיד את שלמה האמיתי ושלמה החכם האמיתי נדמה בפני כל העולם למשוגע, צועק אני שלמה ואין שומע לו, ואפשר כרי מצבנו עוד עולה בגריעותו של שלמה, כי האשמדאי בשם שלמה, על פנים כנראה, שלא שינה את אופי ההנהגה של המלכות בישראל. - ומה נורא הוא מצבנו שגזלו את ישראל שמנו, למטרה הפוכה מכל חיותו של עם ישראל, להכחיד את ישראל ח"ו, ולהמירו שלא יזכר מהותו האמיתי עוד ח"ו. ועם ישראל עומד ומתריע נגד כל העולם, על שנותנים יד לזיוף ממאיר כזה שיתקיים בעולם ואין שומע.
אמנם מה שעלינו מעובדת שלמה ללמוד על מצבנו אנו עתה הוא, כי לו נכשל שלמה לעזוב אפילו על שעה קלה את טענתו אני שלמה, שעלי' נדמה כמשוגע בפני כל העולם, ושהיתה לכאורה אבודה מכל תקוה, והי' פונה לדרך של שלמה עם המציאות, שיסכים גם הוא באופן זמני על מלכותו של האשמדאי בשם שלמה, ויסתלק מטענתו אני שלמה, שאז חדל העולם לחשבו למשוגע, ואז ודאי הי' יכול בחכמתו להשיג איזו משרה חשובה במלכות, ואיזה חלק בהנהגת השלטון להציל עד כמה שיכול להציל. ועי"ז אפשר עוד הי' מוצא למראית עינים דרך קרובה לישועתו השלמה, אם לדרך כזה הי' פונה אז היתה ישועתו אבודה, כי כאשר אנו רואים בדברי חכמינו ז"ל הקדושים, כי כל צמיחת קרן ישועתו היתה, שהסנהדרין בנו על יסוד חכמה הגמורה, כי שוטה בחדא מילתא לא סריך, ואילו הי' משנה טעמו אפילו אם לזמן מה הי' נאבד יסוד חכמה זו, וגם בעיני הסנהדרין הי' נראה כשוטה ואז היתה תקותו אבודה.
עובדת שלמה זו מטפחת על דעתם הכוזבת של אלו שהשתתפו בבחירות שלטון מינים זו, שבזה הודו בע"ז, ואשרו את שם ישראל על הנהגה המורדת בתוה"ק ובמלכות שמים רחל. ועלינו מזה לדעת כי זאת היא נקודת הצלתינו, כי שלמה את עצמו לא האביד, אז יש תקוה לאחריתנו שאם אפילו כל העולם ידמו אותנו לשוטים, אבל אנו את עצמנו לא נאבד, את דעתנו בנו לא יבלבלו. ועלינו תמיד להכריז את האמת, אשר סוף כל סוף יבקע כשחר אורו, כי ההנהגה הנושאת את שם ישראל על לא תורה, מזויפת היא, ועוכרת את ישראל אבל אין לה רגלים, בדקי בכרעי' כדאיתא שם בחז"ל ואנו ישראל הגוי קדוש הננו מקבלים עלינו עול תוה"ק ועול מלכות שמים, ובזיפנים אין אנו מכירים. כי כל כלי יוצר עליך לא יצלח ולעולם נחי' ונזכה לגאולה שלמה ע"י ביאת משיח צדקנו בב"א.

סערצע
הודעות: 99
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: האור החיים הק' יארצייט ט"ו תמוז

#5 שליחה על ידי סערצע » ב' אוגוסט 03, 2020 10:52 pm

אורח כתב: מה שם אביו של האור החיים?
רבי משה בן־עטר (וכך גם שם חותנו, שהי' בן־דוד אביו).

אורח

Re: האור החיים הק' יארצייט ט"ו תמוז

#6 שליחה על ידי אורח » ג' אוגוסט 04, 2020 1:48 am

[quote=סערצע post_id=6181 user_id=164]
[quote=אורח post_id=5940]
מה שם אביו של האור החיים?
[/quote]
רבי [b]משה[/b] בן־עטר [size=85](וכך גם שם חותנו, שהי' בן־דוד אביו)[/size].
[/quote]

יש טועים וחושבים שהיה שמו עטר

שלח תגובה