התפשטות מנהג גידול פאות

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
משה מציל
הודעות: 1
הצטרף: א' מאי 01, 2022 10:48 pm

התפשטות מנהג גידול פאות

#1 שליחה על ידי משה מציל » ו' יוני 10, 2022 12:18 am

איזהו חכם הרואה את הנולד
לאחינו החרדים לדבר ה'! הנה בימינו נתפשט מאד מנהג גידול פאות אף שבעבר רוב השומרי תורה ומצוות לא נהגו כן. הספרדים לא נהגו כן כלל המה ורבניהם [ומרן הגר''ע יוסף התנגד לזה כמבואר בשו''ת מעיין אומר חי''ב עמ' רפ''ה וז''ל שם, שאלה: אברך ספרדי שגידל פאות לילדיו וכעת כיון שבמשפחתו צוחקים עליו רוצה להורידם שאל בעצת רבינו תשובה: (רבינו לא התייחס ישירות ואמר) אנחנו לא נהגנו ומדוע גידל בכלל. וכן מרן הגרב''צ אבא שאול, כמו שהעיד הגר''י יוסף בשיעור מוצ''ש פ' בלק התשע''ט וז''ל כשהיו מגיעים לחלאקה אצל חכם ב''צ לספרדים כמובן, הוא היה חותך דווקא ממקום הפאות אנחנו לא גידלנו פאות בשביל מה לעשות לילד בוקסות אחרי האוזן),
אצל הליטאים היה זה רק מנהג של ת''ח ורבנים ואף הם לא היו מחנכים ילדיהם מקטנות לכך, רק אצל החסידים מנהג זה היה נפוץ, וכן אצל התימנים אלא שאצלם התחיל המנהג כתוצאה מגזירת המלכות עליהם כדי להשפילם כמו שהעיד בספר בסערת תימן עמ' ח' והנה לפני שישים שנה התחיל מנהג זה להתפשט בעיר בני ברק ורבים שבעצמם לא נהגו בזה החלו מחנכים בכך את ילדיהם ומאז ככל שעברו השנים המנהג הולך ומתפשט בכל הארץ והעולם עד שכיום אם בדור המבוגר עוד יש רבים שאינם נוהגים כן הרי שבדור הצעיר רובם נוהגים כן ונדיר למצוא ילד חרדי או חרדל''י שאינו מחונך ע''י הוריו במנהג זה אף שרבים מההורים ובפרט בציבור הספרדי אינם נוהגים כן, ואף כשההורים מודרנים או בעלי בתים פשוטים מה שאומר שאם לא יהא שינוי יתכן ועוד דור או שתיים כמעט לא יהא מושג של שומ''צ אמיתי שאינו מגדל פאות.
כל אב שמחנך בנו במנהג זה עליו לדעת שבעת שבנו יגיע לגיל י''ב שנדריו נדרים ודעתו בתמימותו להמשיך לנהוג כן לעולם, הרי שמיד ברגע אחד הדבר נהיה עליו חובה גמורה כדין נדר משום מנהג טוב וכמבו' בשו''ע יו''ד סי' רי''ד כדין מי שדעתו לנהוג כן לעולם דמיד בפעם אחת הוי כנדר והרבה פעמים יש בדבר גם משום קבלות לדבר מצוה במחשבה דלשי' כמה פוסקים (חת''ס יו''ד רכ''ב, הגה' היעב''ץ נדרים ח), הינן מחייבים כדין נדר, ולדידהו הא דקיי''ל דהנוהג והיה דעתו לעולם הוי נדר אלמא בלי שנהג לא חייב משום עצם המחשבה צ''ל דאיירי רק כשלא החליט בדעתו כהחלטה גמורה רק במחשבה בעלמא אבל כאן דהוא מנהג תמידי קשה לומר שאין גדר של החלטות וע''ז קשה לעשות התרה כי היו מאות מחשבות על אותו דבר והכלל שנשאל על הראשונה שניה חלה עליו וצריך שאלה עליה וכן הלאה ואין לדבר סוף. עי' יו''ד רכ''ט ס''ג וט''ז שם ואף הש''ך החמיר לכתחילה כמבואר שם בנה''כ ובש''ך יו''ר רכ''ח סק ק''י
ולכמה שיטות הדבר יחייב גם את זרעו עד סוף כל הדורות מדין אל תיטוש (שאף התרה לא מועילה בזה לרוב השיטות) וכמבואר בפסקי הרא''ש להטור ר''פ מקום שנהגו וברבינו ירוחם נתיב י''ב דגם מנהג של אדם פרטי או משפחה מחייב את כל הדורות הבאים וגם אם נאמר שהיום עדיין ניתן להקל ולומר שאין חיוב לבן שאביו נוהג כן לנהוג כן אף הוא, עפ''י שיטת המשא מלך שהביאו הפר''ח או''ח סי' תצ''ו דדוקא מנהג מקום מחייב, וצריך לברר אצל גדולי ההוראה האם סמכינן לדינא על שיטתם הנ''ל. ובפרט דבנדו''ד גרע טפי, דטעמם הוא דהיכא דאין כל בני המקום נוהגים ל''א דדעתם על זרעם, ובנדון דידן כיון שכל הדור הצעיר מונהג בזה והרבים שאינם נוהגים הם בדור המבוגר והוי שינוי כללי של המנהג י''ל דודאי דעתם על זרעם, וכ''ש מי שאביו נוהג בזה וחינך הוא אף אותו לכך מקטנות ודאי דעתו על זרעו. (ואף דהחוו''י קכ''ו ס''ל דאין כח אלא במנהג מקום בראשו' מוכח דלא כדבריו וגם יתכן שאצל האשכנזים כבר חשיב מנהג מקום דתלוי בקהילה והיינו היכן שמתפלל כמבואר בשו''ת הרא''ם סימן י''ג).ועי' שו''ת סמיכה לחיים למהר''ח פלאגי' סי' ה',
ומ''מ מאחר והמנהג הולך ונהפך להיות נחלת הכלל כולו הרי שבעוד כמה שנים ודאי יהא לדבר דין מנהג מקום ואף עלול להיות לו דין מנהג שפשט ברוב ישראל דאף אין לו התרה ואף הינו מחייב את כולם וגם מי שאבותיו לא נהגו כן. ולכן לפחות מי שבעצמו אינו נוהג כן טוב יעשה אם לא יחנך בנו בכך ולא יכניסו לתסבוכת הלכתית זו שכידוע ילדים בגיל 12 גם את המודעא דער''ה אינם מוסרים. גם בכלל יש בהתפשטות המנהג תקלה חמורה לכלל הציבור החרדי כי ליצור מצב שכל השומרי תומ''צ יהו מחוייבים בכך עפ''י דין זהו מציאות שלא היתה מעולם ואי''ז ראוי כלל כי א''א לחייב כל שומ''צ לנהוג כן כי שיש שאין המנהג נאה בעיניהם והמציאות שילד ונער ללא פאות נאה יותר וגם הדבר גורם להשנאת הדת ומי שבכל זאת נכנע לסביבה ומחנך בנו במנהג זה טוב יעשה אם יודיעו עוד לפני גיל 12 שיתכן ובהמשך ירצה להוריד פאותיו ומיד בהגיעו לגיל הנ''ל ימסור הבן מודעא ויאמר מה שאני מגדל פאות זה בלי נדר וע''ד שאוכל להורידם כשארצה וכן יעשה גם כשיגיע לגיל13 וכך יציל אותו ואת זרעו מעוון נדרים ואל תיטוש החמור
ולסיום אצטט מהגרב''צ מוצפי בשו''ת באתר דורש ציון וז''ל שו''ת עם הגרב''צ מוצפי באתר דורש ציון
ש. לכה''פ המסתפקים אם לגדל לילדיהם פאות אולי נשיבם שלא ומה אכפ'ל אם יהיו שונים מחבריהם זה אינו שינוי בולט ומורגש, וכך גם נמנע מהם מכשול דנדר בעתיד וגם נשייר זכר למנהג אבותינו
תשובה: טוב אמרת.
ש.לכבוד הרב נר"ו מה שכב' כתב לגבי הפאות מאחרי האוזן הבא"ח בבניהו על תיקה"ז כותב וגם אני סורך פאותי אחורי אוזני תשובה: חשבת שלא ידעתי??? שאלתי את מור אבי, את נכדו, את הזקנים שראוהו, והעידו שלא היו לו פיאות כלל.
נשאלתי מדוע לחכמי פורת יוסף לא נהגו להשאיר פאות למרות שבאר"י ז"ל כתב להשאיר פאות?
תשובה
רבנו האר"י לא כתב להאריך את הפאות, כל חכמי הספרדים גידלו פיאות באורך 1 סנטימטר. והטעם על פי הקבלה.
לכבוד הרב שלום אני חוזר בתשובה ספרדי 8 שנים לפני 4 שנים גדלתי פאות עד אחורי האוזן ואני לא מרגיש בזה בנוח רוצה להוריד אותם אחרי העומר, מה דעת הרב
תשובה
רק אם תעשה התרה בפני שלשה כשרים.


שלח תגובה